Stadgar

Stadgar

Stadgar för Härnösands Släktforskare

Här kan du ta del av föreningens stadgar. Du kan även ladda hem dem som text- eller pdf-fil.


LADDA NER SOM TEXT


LADDA NER SOM PDF

Bildad 1990. Antagna 1990-04-25. Punkt 6 reviderad pga. Årsmötesbeslut 2008.

1. Föreningens namn

Föreningens namn är HÄRNÖSANDS SLÄKTFORSKARE. Ideell förening, ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

2. Ändamål

Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen. Föreningen är religiöst obunden och politiskt neutral.

3. Medlemskap

Föreningen har tre typer av medlemmar:

MEDLEMMAR Medlemmar och familjemedlemmar, får medlemskap när avgift erlägges som årsmötet fastställer.

STÖDJANDE MEDLEMMAR Stödjande medlemmar utgörs av fysiska personer eller juridiska personer. Svensk organisation som kan beviljas medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund kan inte bli stödjande medlem. Stödjande medlem skall erlägga avgift som årsmötet fastställer.

HEDERSMEDLEM Hedersmedlemmar kan utses på förslag av styrelsen eller enskild medlem. Förslag bör vara styrelsen tillhanda senast 1 jan före årsmötet. Årsmötet beslutar i frågan om hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift.

4. Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall göra anmälan därom till styrelsen.

5. Uteslutning

Medlem uteslutes ur föreningen om ej medlemsavgiften erlägges.

6. Styrelse

Föreningens årsmöte väljer styrelse bestående av sju (7) ordinarie ledamöter.

Årsmötet väljer ordförande särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv med sekreterare och kassör.

Ordförande väljs för en tid av två (2) år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två (2) år, varvid halva antalet väljs varje år. Mandattiden gäller till och med det årsmöte då nya val förrättas.

Om styrelseledamot avgår under mandattiden väljs ersättare för den återstående mandattiden vid nästkommande årsmöte.

För beslut av föreningsstyrelse fodras enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst tre (3) av de närvarande vara enade om fattade beslut. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om två (2) styrelseledamöter gemensamt fordrar det.

Styrelsen skall leda föreningens verksamhet så att det i punkt två avgivna syftet främjas.

Styrelsen skall verkställa föreningens beslut och under gemensamt ansvar handha föreningens ekonomiska angelägenheter. Styrelsen skall till årsmötet avge berättelser över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret liksom över föreningens ekonomiska ställning.

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera sakkunniga för vissa frågor. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

7. Revision

Två revisorer och en suppleant dessa väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt till årsmötet avge revisionsberättelse.

8. Valberedning

En valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en sammankallade och en suppleant väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. Sammankallande ledamot väljs särskilt.

9. Verksamhet

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna jämte en av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse ska senast den 1 februari överlämnas till revisorerna. Revisorsberättelse ska föreligga senast den 15 februari.

10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen under mars månad. Kallelse till årsmötet sändes ut senast två (2) veckor före årsmötet. Föreligger förslag om stadgeändring ska detta bifogas kallelsen.

Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse skett enligt föregående bestämmelser.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrives. Vid lika röstetal avgör lotten.

Röstning vid årsmötet sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt.

Vid årsmötet äger varje medlem som erlagt årsavgiften en röst. Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende tas upp till behandling:

– Årsmötets öppnande.

– Val av ordförande för mötet.

– Val av sekreterare för årsmötet.

– Val av två (2) personer, tillika rösträknare, att jämte årsmötesordförande justera protokollet.

– Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

– Fastställande av dagordningen.

– Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

– Föredragning av kassörens redogörelse.

– Föredragning av revisorernas berättelse.

– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

– Behandling av motioner och skrivelser.

– Fastställande av årsavgifter.

– Val av ordförande.

– Val av två(2) styrelseledamöter.

– Val av styrelsesuppleanter.

– Val av två (2) revisorer.

– Val av revisorssuppleant.

– Val av valberedning.

– A) sammankallande ledamot.

– B) två övriga ledamöter jämte suppleant.

– Val av klubbmästare på ett (1) år.

– Val av ombud och suppleant till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma.

– Övriga frågor.

– Årsmötets avslutande.

11. Föreningsmöten

Föreningen ska om möjligt hålla ordinarie föreningsmöten minst en (1) gång i månaden under september – maj. Styrelsen kallar till extra möten då skäl föreligger.

12. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte. Förslag till ändring kan framläggas av styrelsen eller av enskild föreningsmedlem. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.

Ändringsförslag får inte strida mot de stadgar som antagits av Sveriges Släktforskarförbund.

Förslag till stadgeändring ska sändas till medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar (2/3) av de på årsmötet avgivna rösterna biträder förslaget.

13. Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut av två (2) på varandra följande allmänna möten av vilka den ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader måste förflyta mellan dessa möten. Kallelserna till dessa möten ska innehålla uppgift om förslaget till föreningens upplösning. För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar av de på vardera mötet avgivna rösterna biträder förslaget. Föreningen kan dock inte upplösas så länge tio (10) medlemmar röstar för dess fortsatta existens.

Vid föreningens upplösning ska samtliga tillhörigheter överlämnas till Landsarkivet i Härnösand. Eventuella befintliga medel disponeras enligt sista föreningsmötets beslut.

Learn More

 367 total views,  1 views today