Stadgar

Stadgar

Stadgar för Härnösands Släktforskare

Här kan du ta del av föreningens stadgar. Du kan även ladda hem dem som pdf-fil.

Stadgar 2022  Ladda ner som PDF


Bildad 1990-04-25. Organisations nr. 888000-5403. Fastställda på årsmöte 2022-04-28

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Föreningens namn. Föreningens namn är HÄRNÖSANDS SLÄKTFORSKARE. Ideell förening
ansluten till Sveriges Släktforskningsförbund.§ 2. Ändamål. Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen. Föreningen är
religiöst obunden och politiskt neutral.
§ 3. Medlemskap. Medlemmar och familjemedlemmar får medlemskap när av årsmötet
beslutat årsavgift har erlagts. Ungdomar under 18 år får medlemskap utan erläggande av
årsavgift.
Hedersmedlem kan utses på förslag av styrelsen eller enskild medlem. Förslag ska vara
styrelsen tillhanda senast den 1 januari före årsmötet. Årsmötet beslutar i frågan om
hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.
§ 4. Verksamhets och räkenskapsår är kalenderår.
§ 5. Stadgetolkning. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte.
§ 6. Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte. Förslag till ändring
av stadgarna får skriftligen, senast den 1 januari, avges av såväl medlem som styrelsen.
§ 7. Upplösning. För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande
allmänna möten av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader måste
förflyta mellan dessa möten. Kallelserna till dessa möten ska innehålla uppgift om
förslaget till föreningens upplösning. För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar
biträder förslaget.
Vid föreningens upplösning ska samtliga tillhörigheter överlämnas till Landsarkivet i
Härnösand. Eventuella befintliga medel ska disponeras enligt sista föreningsmötets
beslut.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 8. Utträde. Medlem som önskar utträde ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen.
§ 9. Uteslutning. Medlem utesluts om medlemsavgiften inte erläggs. Medlem som
motarbetar föreningens verksamhet eller skadar föreningens intressen kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
ÅRSMÖTE
§ 10. Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april
månad på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen
tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet. Räkenskaperna jämte en av
styrelsen upprättad verksamhetsberättelse ska senast den 1 mars överlämnas till
revisorerna. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
Röstning vid årsmötet sker öppet såvida inte sluten omröstning har begärts. Frånvarande
medlem får inte rösta genom fullmakt. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant har inte
rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet eller val av revisorer.
§ 11. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Såväl styrelsen som medlem får avge
förslag att behandlas vid årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast
fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen och tillställas medlemmarna
senast tre veckor före årsmötet.
§ 12. Rösträtt. Medlem som har betalat medlemsavgiften senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt.
§ 13. Beslutsförhet. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet
§ 14. Valbarhet. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
§ 15. Ärenden vid årsmötet.
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
9. Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Val
a. Val av ordförande för en tid av två år. (Vartannat år).
b. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
c. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
d. Val av två revisorer varav en sammankallande för en tid av ett år.
e. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
f. Val av tre personer varav en sammankallande att ingå i valberedningen för en tid av ett
år.
g. Val av ombud och suppleant till Sveriges Släktforskares riksstämma.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7.
14. Fastställande av medlemsavgift.
15. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
16. Ärenden som av medlem hänskjutits till årsmötet.
Ingen fråga utöver de som finns upptagna i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
STYRELSEN
§ 16. Sammansättning. Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter samt två
suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
befattningshavare som behövs.
§ 17. Styrelsens åligganden. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för
dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas
intresse. Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningen.
§ 18. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas och protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

Ursprungsstadgarna antagna 1990-04-25.
Stadgarna reviderades
Punkt 6 i ursprungsstadgarna, (styrelse), årsmötesbeslut år 2008.
Samtliga paragrafer, årsmötesbeslut år 2022.

Loading